přejdi na obsah | přejdi na menu | přejdi na vyhledávání

Management

Vedení spoločnosti Kliknite pre zobrazenie obsahu

Ing. Jiří Nepala, konateľ RENOMIA, s.r.o.

Jiří Nepala patrí k vyhľadávaným odborníkom v odbore poisťovníctva, v ktorom pôsobí už od roku 1996. Vďaka dlhoročnej praxi je to jeden z mála profesionálov na trhu, ktorý do detailu rozumie ako poisteniu podnikateľských rizík, tak poisteniu osôb. Firmu spolu s pani Nepalovou a bratom Pavlem buduje a riadi od jej založenia.

 

Vyštudoval ekonómiu na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity. Má veľa skúseností s poistením priemyselných a podnikateľských rizík, s realizáciou zamestnaneckých programov pre spoločnosti z rôznych odborov aj s likvidáciou poistných udalostí. Ako člen vedenia spoločnosti koordinuje spolu s jednotlivými riaditeľmi rozvoj oddelenia likvidácie, risk managementu a vybraných pobočiek v ČR a na Slovensku.

 

Ing. Martin Michal, konateľ RENOMIA, s.r.o.

Martin Michal saodbornosťou zameriava predovšetkým na poistenie veľkých priemyselných a poľnohospodárskych rizík. Realizuje programy poistenia pre mnohé významné spoločnosti, ktoré majú svoje odvetvie v strojárstve, elektrotechnike, v poľnohospodárstve, doprave, priemysle, v leteckom priemysle a podobne. Zároveň je súčasťou tímu, ktorý pripravuje poistné programy pre poľnohospodárske subjekty. Ďalej plne zodpovedá za organizovanie medzinárodných poistných programov. Komunikuje v anglickom jazyku.

 

Vyštudoval Slovenskú technicků univerzitu v Bratislave odbor finančný management. V rokuch 1998 až 2001 pracoval v Slovenskej poisťovni, neskôr pod názvom Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., kde mal na starosti metodiku a riadenie riešenia poistných udalostí.

 

Od roku 2001 pracuje pre spoločnosť RENOMIA, kde sa v roku 2004 stal riaditeľom pobočky v Bratislave. V súčasnej dobe zastáva funkciu country managera.

Výkonný výbor Kliknite pre zobrazenie obsahu

Riaditelia pobočiek a oddelení Kliknite pre zobrazenie obsahu

Marcela Burešová, riaditeľka pobočky Bratislava

Marcela Burešová pôsobí v oblasti poisťovníctva od roku 1998. Od roku 2004 pracovala v ČSOB poisťovni a.s. na úseku likvidácie poistných udalostí. V roku 2008 nastúpila do spoločnosti RENOMIA, s.r.o., kde zastrešovala správu poistenia lokálnych klientov, metodiku poistenia priemyselných a podnikateľských rizík a viedla oddelenie starostlivosti o klientov. Zodpovedala za komunikáciu s poisťovateľmi a prípravu poistných programov predovšetkým v sektore poistenia veľkých priemyselných a podnikateľských rizík a verejných obstarávaní poistných programov. Viedla odborné produktové školenia pre interných zamestnancov, ako aj samotných klientov a ich zamestnancov. Súčasne sa podieľala na získavaní nových klientov.

 

Od júla 2017 zastáva pozíciu riaditeľky pobočky Bratislava.  Je špecialista v oblasti správy poistenia, likvidácie poistných udalostí, metodiky, obchodu, rozvoja nových distribučných kanálov a vedenia odborných produktových školení. Zároveň je držiteľkou odbornej skúšky s certifikátom Národnej banky Slovenska pre sektor poistenia a zaistenia.

 

Ing. Igor Horvát, riaditeľ oddelenia špeciálnych projektov a medzinárodného oddelenia a riaditeľ pobočky Nitra

Študoval na Materiálovotechnologickej fakulte STU Trnava, odbor ekonomika a riadenie výroby. Štúdium ukončil v roku 1990. V roku 1992 začal pracovať pre rakúsku pobočku nemeckej maklérskej firmy Jauch & Hübener, na medzinárodnom oddelení. Po fúzii firmy Jauch & Hübener so spoločnosťou Aon Corporation bol vymenovaný za riaditeľa spoločnosti a neskôr za riaditeľa zodpovedného za obchod. Neskôr zastával viaceré seniorské pozície v poisťovníctve.

 

Počas jeho profesionálnej kariéry aktívne spolupracoval na správe veľkých domácich a medzinárodných klientov z rôznych odvetví (metalurgia, celulózový a papierenský priemysel, potravinársky priemysel, petrochémia, správa a prenájom nehnuteľností, stavebníctvo, logistika...), od umiestňovania rizík na poistnom trhu až po likvidáciu škôd.

 

Od roku 2020 zastáva v RENOMIA aj funkciou riaditeľa pobočky Nitra. 

 

Ing. Henrich Ihnát, riaditeľ pobočky Košice

Henrich Ihnát vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Podnikovo-hospodársku fakultu v Košiciach. Po absolvovaní štúdia v roku 2001 začal pracovať v poisťovacej maklérskej spoločnosti IFIB, s.r.o. ako manažér poistenia podnikateľských rizík. V januári roku 2004 prešiel do spoločnosti RENOMIA, s.r.o. kde mal na starosti starostlivosť o klientov a aktivity spoločnosti v regióne Východného Slovenska. Takisto bol zodpovedný za otvorenie a rozbeh novej pobočky spoločnosti v tomto meste. Od roku 2005 pracuje v spoločnosti RENOMIA ako riaditeľ pobočky Košice.

 

Jeho profesijná orientácia sa zameriava najmä na oblasť priemyselných rizík a korporátneho poistenia. Realizoval poistné programy pre viaceré popredné spoločnosti v strojárenskom, hutníckom, potravinárskom, textilnom priemysle a pod. Spolupracuje rovnako aj pri lokalizácii medzinárodných poistných programov pre významné zahraničné spoločnosti. Má skúsenosti aj s oblasťou risk manažmentu, riešením likvidácie poistných udalostí, realizáciou programu zamestnaneckých výhod v spoločnosti a pod. Komunikuje v anglickom jazyku.

 

Ing. Mgr. Renata Hofferová, obchodná riaditeľka

Renata Hofferová vyštudovala Univerzitu Komenského, Prírodovedeckú fakultu v Bratislave a následne Fakultu podnikového manažmentu na Ekonomickej Univerzite tiež v Bratislave. Od roku 1996 pracuje nepretržite vo finančníctve. Skúsenosti z oblasti finančníctva a obchodu získala v ČSOB Banke ako aj ČSOB Leasingu, kde zastávala pozíciu riaditeľa divízie motorových a úžitkových vozidiel v SR. Je držiteľkou certifikátu Systemického managementu.

 

V spoločnosti RENOMIA pracuje od roku 2008 ako riaditeľka pobočky Bratislava. Do konca roka 2011 viedla a rozvíjala aj medzinárodné oddelenie na Slovensku. Plynule komunikuje anglicky a maďarsky. V súčasnosti sa aktívnejšie venuje stratégii a koordinácii obchodu na Slovensku ako obchodná riaditeľka.

 

Ing. Viera Tóthová, riaditeľka RENOMIA AGRO

Viera Tóthová pôsobí v oblasti poľnohospodárskeho poisťovníctva od roku 1985. Svoje skúsenosti z odboru uplatní pri rozvoji RENOMIA AGRO a poskytovaní kvalitných služieb klientom, medzi ktoré patrí upisovanie kvalitných poistení poľnohospodárskych rizík a nastavenie systému správy poistenia a likvidácie škôd. V tejto pozícii bude zodpovedná najmä za riadenie a rozvoj poľnohospodárskeho poistenia, akvizíciu a komunikáciu s klientmi a partnermi.

 

Viera Tóthová vyštudovala Všeobecné poľnohospodárstvo na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre. Pred nástupom do spoločnosti RENOMIA pôsobila v poisťovni Generali poisťovňa, kde bola zodpovedná za upisovanie poistných rizík a tvorbu poistných produktov poľnohospodárskeho poistenia. Prax získavala taktiež v poisťovniach UNIQA poisťovňa a Slovenská štátna poisťovňa. Od roku 1999 je členkou Klubu poľnohospodárskych odborníkov pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.

 

PaedDr. Mária Mizeráková, riaditeľka RENOMIA NETWORK 

Mária Mizeráková pôsobí v obchode od roku 2000. Skúsenosti s budovaním obchodných tímov získala v maklérskej spoločnosti, kde pôsobila do roku 2010. V rámci tohto pôsobenia získala skúsenosti s priamym predajom, vybudovala úspešnú sieť obchodníkov v rámci SR a ČR, nadobudla bohaté skúsenosti ako školiteľka a motivátorka produktových a motivačných prednášok, stala sa členkou predstavenstva.

Od roku 2010 pôsobila v ČSOB Stavebnej sporiteľni, a.s., kde počas svojho pôsobenia mala za úlohu vytvoriť funkčnú pobočkovú sieť klientských poradcov v rámci celej SR. Medzi jej úspechy na tejto pozícii patrilo riadenie dvoch odlišných sietí zamestnancov a živnostníkov, s ktorými každoročne dosahovala nadpriemerné obchodné výsledky.

V RENOMIA pôsobí od júna 2016, kde zodpovedá za rozvoj networkovej siete a zavádzanie nových stratégií.

Vyštudovala Vysokú školu Konštantína Filozofa v Nitre, získaním doktorandského titulu „Pedagogika – Psychológia“. 

 

 

Prihlásenie klienta
alebo zatvoriť

Contact.renomia Contact.renomia je zabezpečený webový portál pre klientov RENOMIA. Ponúka jednoduchý a pohodlný prístup k informáciám o Vašom poistení.